مجوز های خیریه

نور فدک بعنوان یک موسسه خیریه در زاهدان سیستان و بلوچستان مورد اعتماد بسیاری از خیّرین میباشد و تمامی مجوزهای قانونی مرسوم تاسیس موسسه خیریه را دارا میباشد که میتوانید در این قسمت این مستندات را مشاهده نمایید :
 

موسسه خیریه نور فدک

.